Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

1.1 Theorie Opleiding Friesland (T.O.F.): de rechtspersoon die met de cursist op afstand de overeenkomst aangaat.

1.2 Cursist: de persoon, 16 jaar of ouder is en die zich aangemeld heeft via het daartoe ontwikkelde online programma of telefonisch voor één van de theoriecursussen van T.O.F.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst die op afstand tot stand komt tussen cursist en T.O.F., waarin T.O.F. zich verplicht aan de cursist de cursus te verzorgen waarvoor de klant zich aangemeld heeft.

1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.5 Examen: examen datum voor het theorie-examen bij het CBR.

1.6 Theorie dag: de dag waarop de dagcursus wordt verzorgd.

1.7 Individuele Theorieles: de les die op afspraak wordt gevolgd.

1.8 Website: www.theorieopleidingfriesland.nlArtikel 2 Toepassing en totstandkoming overeenkomst

2.1  De voorwaarden zijn  van toepassing op de  theoriecursussen, die aangeboden worden door 

        T.O.F  voor de categorie B en AM

2.2  De overeenkomst komt tot stand als de cursist zich aanmeldt via de website of telefonisch of via                                                                                                                                                                                                                        

        whatsapp en de betaling heeft voldaan, waarna er een bevestiging van de aanmelding via de     

        mail of telefonisch, of via whatsapp volgt.

2.3  Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn geen aanleiding tot                                                                                                            

       schade vergoeding.

2.4  Voor de juiste verwerking van de aanmelding is het aanleveren van de juiste gegevens gewenst.                                                         

        T.O.F is niet aansprakelijk voor tekortkoming als gegevens niet juist worden aangeleverd.

2.5  T.O.F. behoudt het recht om zonder opgave een cursist te weigeren.

2.6  De cursist kan gebruik van het herroepingsrecht zoals de vermeld staat op de site van T.OF.Artikel 3 Prijzen en betalingen.

3.1 Het aanbod van de cursussen wordt via de website geëtaleerd.

3.2 De tijdstippen en data van de theorie dag zijn vermeld op de website.

3.3 De prijzen zijn vermeld op genoemde website en kunnen ten alle tijden aangepast worden 

       door T.O.F.

3.4 De cursist dient de betaling voor de theorie dag te voldoen via ideal voor aanvang van 

       de cursusdag. 

3.5 De prijzen zijn inclusief BTW.  Op de website staat vermeld de lunch of koffie en thee 

       inclusief is  bij de theoriedag.

3.6 Theorie examen wordt door de cursist zelf gereserveerd. T.O.F. kan hierbij begeleiden.

3.7 Individuele theorielessen worden per uur gerekend.  Afspraken worden bevestigd via 

       whatsapp en Rekening of whatsapp Tikkie betaald.


Artikel 4 Verplichtingen Theorie Opleiding Friesland

4.1 De theorielessen zullen volgens aanbod gegeven worden in de daarvoor ingericht ruimte aan de         

       Rietdekkerstraat 3 te Sneek. De apparatuur is hiervoor aangepast en van goed kwaliteit.

4.2 De theorielessen worden gegeven door de daartoe bevoegde en bekwame docent.

4.3 T.OF. zorgt voor cursusmateriaal dat zorgvuldig samengesteld is. T.O.F. erkent geen 

       aansprakelijkheid op eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

4.4 T.O.F. zal op de afgesproken tijdstippen de theorielessen verzorgen.


Artikel 5 Verplichtingen Cursist


5.1 De cursist dient de juiste gegevens te verstrekken bij aanmelden

5.2 De cursist dient het privacy reglement te lezen en akkoord te bevinden

5.3 De cursist gaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals die hier opgesteld zijn.


Artikel 6 Aanwezigheid en annulering


 6.1 De cursist dient op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn. Indien er geen geldig  

       afmelding van de cursist is voor niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip worden de 

       afgesproken lessen wel in rekening gebracht.

6.2 Afmelden voor de cursus dient 24 uur voor aanvang van de afgesproken les. Dan kan de   

      afgesproken les verplaatst worden.

6.3 Indien de cursist de datum van de cursus wenst te wijzigen en daarbij geen instemming voor een        

       nieuwe datum gevonden wordt, zal de cursist het cursusgeld teruggestort krijgen met aftrek van 

       €15.- administratiekosten.

6.4 In geval van ziekte of andere calamiteiten m.b.t cursist of cursusleider zal T.O.F de overeenkomst    

      ontbinden en een nieuw afspraak maken voor een cursus of het betaalde bedrag terug storten.

6.5 Verzoek tot annuleren kan via info@theorieopleidingfriesland.nl ingediend worden.
Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 T.O.F. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele niet behaalde resultaten voor  

       het CBR-theorie examen.

7.2 T.O.F is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door 

       bedrijfsstrategie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door T.O.F.    

       geleverde zaken.

7.3 Op alle rechtsbetrekkingen tussen T.O.F. en de cursist is het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Zoals in het privacy reglement van T.O.F. vermeld worden de gegevens van de cursist verwerkt.

8.2 De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van T. O.F. kunnen schaden.

8.3 Gegevens van T.O.F. vind u op de website www.theorieopleidingfriesland.nl